Poradniki strażackie

Ceremoniał OSP

Regulamin odznaczeń, odznak i wyróżnień

Regulamin sztandarów OSP

Opis prawidłowego umundurowania strażaka

Aby zostać strażakiem należy!

Pierwsza Pomoc

Patron strażaków

Pożar Lasu

Gaśnice

Sprzęt Gaśniczy

Środki Gaśnicze

Przyczyny Pożaru

Honor Strażaka

Krajowy System Ratowniczo - Gaśniczy

Wypadki Drogowe

Dystynkcje OSP

Organizowanie imprez

Śnieg na dachach

Jak zwalczyć powstały pożar?

Burze, huraganowe wiatry i nawałnice

FILMY INSTRUKTA�OWE PIERWSZEJ POMOCY

JAK PRAWID�OWO ALARMOWA� S�U�BY RATOWNICZE.

Kiedy jeste� �wiadkiem wypadku lub innego zdarzenia niebezpiecznego wa�ne jest aby udzieli� niezb�dnych informacji dyspozytorowi stra�y b�d� pogotowia, kt�re b�d� mu potrzebne do zadysponowania odpowiedniej liczby ratownik�w i sprz�tu. 

Meldunek o wypadku powinien zawiera� nast�puj�ce dane (dotyczy wszystkich numer�w ratunkowych):

� CO? - rodzaj wypadku (np. zderzenie si� samochod�w, po�ar, upadek z drabiny, utoni�cie. atak padaczki, itp.),
 GDZIE? - miejsce wypadku, nr drogi i odcinek trasy,
� ILE? - liczba poszkodowanych, wiek, p�e�,
� JAK? - stan poszkodowanych,
� CO ROBISZ? - informacja o udzielonej dotychczasowo pomocy,
� KIM JESTE�? - dane personalne osoby wzywaj�cej pomoc (numer telefonu z kt�rego dzwonisz).

Gdy istniej� wskazania o dodatkowym niebezpiecze�stwie (np. cysterna, po�ar) - poinformuj o tym. 

PAMI�TAJ!!! NIGDY NIE ODK�ADAJ PIERWSZY S�UCHAWKI !!!